Ресурсниот центар ќе оценува каква општествена промена постигнуваат граѓанските организации

103

Ресурсниот центар за оценување и известување на граѓанските организации денеска ја промовира асоцијацијата за развојни иницијативи „Зенит“.

Беа презентирани прирачници и е-алатки за граѓанските организации што ќе им користат во следење на нивната работа и оценување на нивната успешност, а ќе придонесат и кон подобро известување на граѓаните за нивната работа и какво влијание остваруваат во општеството.

„Реалната состојба во граѓанскиот сектор во Македонија говори дека граѓанските организации се соочуваат со проблеми да ја прикажат општествената промена што ја постигнуваат пред пошироката публика. Преку истражување светски признати пристапи беше развиен оптимален модел за набљудување, оценка и известување за граѓанскиот сектор во Македонија со цел да ги унапреди капацитетите на граѓанските организации во Македонија за информирање на јавноста за резултатите од нивната работа“, истакнуваат од „Зенит“.

Преку Ресурсниот центар граѓанските организации во Македонија ќе се запознаат со најдобрите практики и реномирани модели за набљудување, оценка и известување, што значително ќе им помогне во подобрување на нивната организациска поставеност и односот кон надворешните соработници, како медиумите, донаторите, граѓаните, бизнис-секторот и државните органи.

Промоцијата е завршен настан на проектот „Нема подобрување без мерење – иновативен модел за набљудување, оценка и известување за граѓанскиот сектор во Македонија“, спроведуван со поддршка на „Цивика мобилитас“. Целта на проектот беше унапредено управување со граѓанските организации во Македонија и подобрена способност да
мобилизираат ресурси и конституенти за промовирање општествена промена.

loading...