СААТНИЦА: 1.200-3.500 денари, можност за ПОЛА работно време и РАБОТА ОД ДОМА

0
244

Најголемата виртуелна компанија во светот – Scopic Software нуди можност за вработување на позиција Remote Inside Sales Representative – Software/IT кој ќе се приклучи на тим од 250 професионалци во 40 земји ширум светот.

Компанијата нуди:

– Саатница од 1.200 до 3.500 денари во зависност од вештините и работното искуство
– Можност за работа полно или пола работно време
– Флексибилно работно време кое сами го одредувате
– Работа од дома

Заинтересирани сте?

Погледнете го целиот оглас и аплицирајте!

ПЛАТА 19.725 денари: Јавно претпријатие за берзанско работење Агро берза ВРАБОТУВА

АВЕН ОГЛАС БРОЈ – 250/2018
за вработување на 1 јавен службеник од група I, подгрупа II во Јавно претпријатие за берзанско работење Агро берза Скопје за следните работни места

1. КДР0102В04016 Помлад соработник за општи и правни работи, Одделение за општи и правни работи, Сектор за јавни набавки, ИКТ инвестиции и развој(1) извршител(и)

Општи услови
– да е државјанин на Република Македонија,
– активно да го користи македонскиот јазик,
– да е полнолетен,
– да има општа здравствена способност за работното место,
– со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови
– ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правни науки, Организациони науки и управување
– со или без работно искуство во струката

Општи работни компетенции
– решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
– учење и развој
– комуникација
– остварување резултати
– работење со други/тимска работа
– стратешка свест
– ориентираност кон странките/засегнати страни и
– финансиско управување

Посебни работни компетенции
– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време
– Работни денови понеделник-петок
– Работни часови неделно 40
– Работно време од 08:30 до 16:30
– Опис за работното време Место на извршување: Прилеп

Паричен нето износ на плата: 19.725,00 денари

ЛИНК ЗА ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ И АПЛИЦИРАЊЕ

ОСТАВЕТЕ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here