Еуромак вработува 8 кандидати: Плати до 30.000 денари

116

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ЕУРОМАК БРОКЕР има потреба од 8 кандидати за работа на следните позиции:

Потребни квалификации: Искуство во преземање неживотни ризици, Говорење и пишување на осигурителна терминологија на македонски и англиски јазик, Познавање на деловен МС Офис, Способност да менаџира со портфолио на клиент, следење скаденцар,доспеаност на обврски и побарувања и Познавање на основи за проценка и ликвидирање на штети од неживотно осигурување.

Гарантирана НЕТО Плата – 30.000 мкд, Варијабилен дел на плата поврзан со успешноста од личното работење, Годишен бонус, зависно успешноста од работењето на друштвото, Годишен регрес, Едукација во земјата и странство и други бенефити.

Потребни квалификации: Одлично говорење и пишување на деловен македонски и англиски јазик и осигурителна терминологија, Одлично познавање на МС Офис и информатички технологии, Поседување лиценца за осигурителен брокер или положен испит за осигурителен брокер пред државните органи или застапник во осигурувањето, Посветен, инвентивен при вршење на работните задачи, професионален , финансиски стабилен, одговорен при преземање на кредитни и други деловни ризици за своја сметка и сметка на работодавецот, Способност да менаџира портфолио, Посветен на потребите на клиентите, Разбирање и искуство сo преземање имотни осигурителни ризици и снимање ризици и Разбирање и искуство со осигурување на лица.

Гарантирана НЕТО Плата – 24.000 мкд, Варијабилен дел на плата поврзан со успешноста од личното работење, Годишен бонус, зависно успешноста од работењето на друштвото, Годишен регрес, Едукација во земјата и странство и други бенефити.