Министерството за финансии вработува 12 лица, плати до 38.689 денари

91

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 115/2021

за вработување на 12 државни службеници од група I, подгрупа I во Министерство за финансии за следните работни места

1. УПР0101Б01000 Државен советник за односи со јавност, редакција и протокол Паричен нето износ на плата: 38.689,00 денари

2. УПР0101Б01000 Државен советник за прашања од финансискиот систем Паричен нето износ на плата: 38.689,00 денари

3. УПР0101В04000 Помлад соработник – преведувач од македонски на албански јазик и обратно, Одделение за преведување од македонски на албански јазик и обратно и јазична редакција, Сектор кабинет на министерот Паричен нето износ на плата: 22.020,00 денари

4. УПР0101В03000 Соработник – преведувач од македонски на албански јазик и обратно, Одделение за преведување од македонски на албански јазик и обратно и јазичка редакција, Сектор кабинет на министерот Паричен нето износ на плата: 23.608,00 денари

5. УПР0101В02000 Виш соработник – преведувач од македонски на албански јазик и обратно, Одделение за преведување од македонски на албански јазик и обратно и јазична редакција, Сектор кабинет на министерот Паричен нето износ на плата: 24.402,00 денари

6. УПР0101В01000 Советник за протоколарни работи, Одделение за работи поврзани со Владата на РМ, Собранието на РМ и другите државни органи и за протокол, Сектор кабинет на министерот Паричен нето износ на плата: 26.254,00 денари

7. УПР0101В04000 Помлад соработник за работа со пазар на капитал, Одделение за пазар на капитал, Сектор за финансиски систем Паричен нето износ на плата: 22.020,00 денари

8. УПР0101В04000 Помлад соработник за инвестициски фондови, Одделение за пазар на капитал, Сектор за финансиски систем Паричен нето износ на плата: 22.020,00 денари

9. УПР0101В04000 Помлад соработник за статистички извештаи и анализи, Одделение за фискална статистика и анализа, Сектор за трезор Паричен нето износ на плата: 22.020,00 денари

10. УПР0101В04000 Помлад соработник за исплата на буџетски корисници, фондови и единици на локална самоуправа, Одделение за извршување на буџетите, Сектор за трезор Паричен нето износ на плата: 22.020,00 денари

11. УПР0101В04000 Помлад соработник за одобрување на финасиски планови и водење на регистар на буџетски корисници, Одделение за водење на регистар на буџетските корисници и управување со финансиски планови, Сектор за трезор Паричен нето износ на плата: 22.020,00 денари

12. УПР0101В04000 Помлад соработник за првостепена управна постапка, Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Битола, Сектор за управна постaпка, Управа за имотно правни работи Паричен нето износ на плата: 22.020,00 денари.

Целиот оглас е на линкот